BS group SLOVAKIA, s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Kontaktné údaje osoby poverenej na výkon VO a na prevzatie ponuky:
Meno: Viliam Struhárik
Email: obstaravanie@asmanagement.sk
Mob.: 0903 564 661

1.Vytvorenie aplikačného vybavenia

2. Prenájom produkčných kamier

BS group SLOVAKIA, s.r.o.

Medený Hámor 830/11,

974 01 Banská Bystrica 

+421 (0) 949 537 756